Voimassaolevat säännöt:

01.04.2021

1§ Yhdistyksen nimi on Raahen Psyyke ry. Sen kotipaikka on Raahen kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus on tukea mielenterveysongelmaisia ja auttaa kuntoutujia yhteiskuntaan sijoittumisessa. Yhdistys tekee myös ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

– harjoittaa valistus-neuvontatyötä, järjestää opinto- ja kurssitoimintaa jäsenille sekä harjoittaa tiedotustoimintaa

– järjestää virkistys-, retki- ja liikuntatoimintaa – on yhdistävänä elimenä avohoidossa olevien kesken, selvittää heidän tarpeitaan ja informoi ne tarpeellisiin suuntiin

– pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen suhtautumisessa psykiatriseen hoitoon ja hoidossa oleviin

– järjestää yleisötilaisuuksia mielenterveysaiheesta

– toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten ja yhteiskunnallisten laitosten kanssa

3§ Toimintansa tukemiseen yhdistys vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia, järjestää tarvittaessa asianmukaisella luvalla julkisia huvitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia sekä voi harjoittaa pienimuotoista kahvilatoimintaa, kirpputoritoimintaa tai muuta vastaavaa. Yhdistys solmii ostopalvelusopimuksia kuntien ja muiden julkioikeudellisten yhteisöjen kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudellista laatua olevaksi.

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja kannatusjäseneksi 15 vuotta täyttänyt henkilö sekä alueella rekisteröity yhdistys, kunta ja seurakunta. Hallitus hyväksyy jäsenet.

5§ Varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää syyskokous.

6§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroilmoitus on merkittävä pöytäkirjaan. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos tämä tarkoituksella aiheuttaa vahinkoa yhdistyksen toiminnalle tai jos hän jatkuvasti toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi muulloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsen voidaan erottaa yhden (1) vuoden kuluttua jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Erottamisen päättää hallitus. Mikäli jäsen on tyytymätön erottamiseen, voi hän tehdä yhdistyksen kokoukselle kirjallisen valituksen, joka tulee hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisen tiedoksisaamisesta. Hallituksen tulee ottaa asia esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jossa erottamisesta päätetään lopullisesti. Jäsen ei ole esteellinen äänestämään yhdistyksen kokouksessa itseään koskevasta erottamisesta.

7§ Hallituksen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 6-8 varsinaista ja enintään 4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Kokous on mahdollista järjestää etänä ja kutsua koolle myös sähköpostitse.

8§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittajia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja toiminnanohjaaja, aina kaksi yhdessä.

10§ Hallituksen tehtävät

– toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä

käsiteltävät asiat

– suunnitella, johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa yhdistysten

kokousten päätösten ja sääntöjen mukaisesti

– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja vahvistaa heidän

palkkansa

– vahvistaa johtosäännöt omaa toimintaansa varten

– vahvistaa työntekijöiden työjärjestykset

11§ Yhdistyksen päätösvalta on yhdistyksen kokouksilla. Yhdistyksen

kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sanomalehti-ilmoituksilla

syyskokouksen päättämissä lehdissä yhtä viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus

katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa

äänioikeutetuista sitä erikseen ilmoitettua asiaa vartenvaatii

Sivu: 3(4)

kirjallisesti hallitukselta. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on

kokouksissa yksi ääni, kannatusjäsenillä on vain läsnäolo- ja

puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi

vaaleissa. joissa asian ratkaisee arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen

haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat elo-syyskuussa pidettävä

syyskokous ja maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen toimihenkilöiden valinta

2) yhdistyksen puheenjohtajan valinta

3) hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

4) varsinaisen ja varatilintarkastajan valinta

5) päätetään kokouskutsutapa ja lehti, jossa kokouksista ilmoitetaan

11§:n mukaan

6) päätetään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus ja maksutapa

7) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi

vuodeksi

8) käsitellään muut esille tulevat asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1) kokouksen toimihenkilöiden valinta

2) Käsitellään toiminta- ja tilikertomus

3) Kuullaan tilintarkastajan lausunto

4) Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään tilija

vastuuvapaudesta

5) Käsitellään muut esille tulevat asiat

13§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös

annetaan viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta

tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa tilinpäätösasiakirjat

lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen

kevätkokousta.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jossa

Sivu: 4(4)

vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15§ Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään

kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen

purkautuessa tai sen lakkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä

purkautumisesta päättävän kokouksen mukaan alueen mielenterveystyön

tukemiseen.

16§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.